วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชา เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

สวัสดีค่ะ นศ. กศปช. ปฐมวัย หมู่ 2 ทุกคน

ในภาคการศึกษา2/2552 นี้ ซึ่งทุกคนได้ลงทะเบียนเรียนวิชานี้กับอาจารย์ และผศ.ดร.รัฐกรณ์ วิชานี้เป็นวิชาที่ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จึงมีคะแนนการมอบหมายงาน 60 คะแนน และสอบปลายภาคอีก40 คะแนน เพื่อความชัดเจนสำหรับการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์และผศ.ดร.รัฐกรณ์ จึงร่วมกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และงานมอบหมาย มีรายละเอียดดังนี้

การมอบหมายงาน วิชา 103111 เทคโนโลยีการศึกษา
คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน

1. เวลาเรียนและความรับผิดชอบ 10 คะแนน

2. คะแนนงานปฏิบัติ 50 คะแนน
2.1 งานรายบุคคล 30 คะแนน
2.1.1 ผลิตชิ้นงานวัสดุกราฟิก
- ขยายภาพ จำนวน 1 ชิ้นงาน (10 คะแนน)
- โปสเตอร์ จำนวน 1 ชิ้นงาน (10 คะแนน)
2.1.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 10 คะแนน

2.2 งานรายกลุ่ม 20 คะแนน
งานออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1 ชิ้นงาน (20 คะแนน)
(โดยการจัดทำเป็นโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ชิ้นงานนวัตกรรม และนำเสนอผลงานกลุ่ม)
วิธีการ
1. ให้นักศึกษาจัดแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน (รวม 8 กลุ่ม)
2. ให้นักศึกษาพิจารณาเลือกนวัตกรรมการศึกษาแบบดั้งเดิม เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน แบบฝึกทักษะ หนังสืออ่านเสริม ชุดการสอน ฯลฯ มาจัดทำโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการผลิตนวัตกรรม และนำเสนอผลงานกลุ่มเป็นชิ้นงานนวัตกรรมที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันพัฒนาขึ้น
หรือให้นักศึกษาพิจารณาเลือกนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ ทันต่อยุคสมัย เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Book ฯลฯ มาจัดทำโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการผลิตนวัตกรรม และนำเสนอผลงานกลุ่มเป็นชิ้นงานนวัตกรรมที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันพัฒนาขึ้น
3. การจัดทำโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ให้มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ได้กำหนดให้ และยึดหลักการเขียนรายงานทางวิชาการ
4. การอ้างอิง/บรรณานุกรม ให้ยึดตามหลักการเขียนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (ศึกษาจากคู่มือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)

คะแนนสอบปลายภาค 40%